Et rüscht no Fröhjo’ehr!

Nu is endlich Fröhjo’ehr, m’r kann et suja ruchen. Jo, et rüscht no frischem Jrass, no warmer Ä’erd un et rüscht ooch no jet angerm, wat z’m Fröhjo’ehr jehüürt. Ech meen dän Duft, dä eenem in de Naas kütt, wann de Buuren am uusfahren sind. Dat is nüüdich, et Jrass sall jo waaßen, do muss jedüngkt wä’eren. Uuserdäm merkt m’r dann nochens, dat m’r om Langk lä’ewen, un dat es ooch jood esu.- Ming Schullfreundin v’rzool m’r dis Daach, dat se vür etlijen Jo’ehren ens en löstich Stöckelchen erlä’ewt hät, dat ooch met däm Duft van siwwen-unvierzich-drückziehn ze dunn hät.- Su öm de Meddachszick ko’em se vam arbeeden heem. Allt van wickgdem ko’em ehr dat bekanngkde Lüftchen entjä’en. „No jo, do hät eener Jauche jefahren!“, hät se jedä’ert. Dä Adel wo’er äwwer nit op d’r Wiss jelandet, wo hä eejentlich hinjehuurt, ne, di janze Zoppe leew üwwer de Stro’eße. Un do so’ech se ooch allt dän Üwweltäter. Nen Buur van Bellekusen haaden singen Trecker met däm Anhänger in dä Stro’eße affjestaalt. Wat wo’er passiert? Dä Anhänger met däm nostalgischen Jauchefass droppen, wo’er wall nitmieh su janz „verkehrstüchtig“. Drömswellen wo’er dä Buur van d’r Polizei ahnjehaalen wu’erden, un di zwei Schupos wo’eren dä Ahnsicht, dat hä su nit wickgder üwwer de B51 fahren durft. Hä wu’erden in di Newwenstro’eße jeleed un mo’ed do sing Jefährt stonn lo’eßen. Nu mo’eten jo di Piamten jenau kontrollieren, wat all an däm Trecker un däm Ahnhänger nitmieh durch dän TÜV ko’em. Eener van dän Polizisten stung akerat henger däm Anhänger met däm Jauchefass droppen. Janz jenau hät hä alles inspiziert. Wie hä nu däm Buur sä’eden, hä sööl ens met singem Trecker lossfahren, dä’et dä dat ooch. Hä satzden singen Traktor langsam in Jang un rollden hö’esch en Stöckelchen vürwärts, Doch wat wo’er dat? Dä Polizist kunnt nitmieh op Sick sprengen. Et schoss äm nen Schwall Jauche uus däm Fass entjä’en. Et jitschden sing Hemd un de Botze voll, un in de Schoh leef äm di Bröh ooch noch. Nu ko’em et! Dä söss janz röüije un jelo’esene Buur haaden in d’r Ritteraasch di Rießlingk, met dä m’r vam Trecker uus dän hingerschden Jauchfassstoppen optrecken kann, nit affmontiert. Nu wo’er et passiert! „ Dat seeder nu selwer schoold!“, sä’eden dä Buur, wie hä dän Polizisten sickenass do stonn so’ech. Siehr hannt sich dann di zwei Schutzmänner dann durch dän Dau jedonn. Off se nu schnurstracks op de Wache jefahren sind, öm do dän Bericht affzejewwen oder off dä Pechvurrel ens iersch sing „adelije“ Klamotten vam Liew jedonn hät un sech onger de Dusche jestaalt hät, weeß kinner. Wie lang sall wall dat Polizeiauto no Langkluft jestonken hann?